අළු කොකා Grey Heron (Ardea cinerea)


Tags

No comments:

Post a Comment